Resevilkor

Läs information om våra resevillkor.

Allmänna och Särskilda villkor för paketresor

 

Avbeställningsskydd

Detta är frivilligt och kostar 75/200 kr per person. Betrakta avbeställningsskyddet som en god investering i trygghet om olyckan skulle vara framme. Avbeställningsskyddet gäller om du måste avbeställa resan på grund av sjukdom eller olycka som drabbar dig eller dina närmaste. Sjukdom skall alltid styrkas med sjukintyg. Avbeställningsskyddet måste beställas samtidigt som du bokar resan och återbetalas ej. Med undantag för en expeditionsavgift på 200 kr per person återbetalas hela resans pris vid avbeställning, där avbeställningsskydd gäller.

 


Härjedalingen Buss Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor gäller före Allmänna resevillkor.

 

Arrangör/resegaranti

Arrangör enligt resegarantilagen är Härjedalingen Buss KB, Noremon 22 B, 827 30 Ljusdal som till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti.

 

Anmälan och betalning

Anmälningsavgif t + ev avbeställningsskydd betalas vid mottagande av faktura.

Anmälningsavgift: se faktura.

Inbetalning av slutlikvid: se faktura.

Bokningen är bindande när anmälningsavgiften är betald.

 

Genomförande av resa vid gruppresor

Minsta antal för resans genomförande: se program.

Meddelande om inställd resa lämnas senast:

1-2 dagarsresor: 7 dagar före avresa.

3 dagarsresor eller fler: 14 dagar före avresa.

 

Övrigt

Vid avbeställning av paketresa där evenemangsbiljetter är inkluderat i priset, återbetalas evenemangsbiljettens pris till resenär endast om vi kan sälja biljetten vidare.

 

I övrigt följer vi Allmänna villkor för paketresor som Konsumentverket / KO och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation / RTS träffat överenskommelse om.

 

 

Allmänna villkor för paketresor

1. Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

 

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

 

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.

- Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2 Avbeställning som sker mellan 30 och 14 dagar före avresan; 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Avbeställning som sker mellan 14 och 8 dagar före avresan, 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4 Närmare än 8 dagar före avresa; 100 % av resans pris.

3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.

3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att

avbeställa resan, enligt följande.

- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. - Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 - 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor.

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 -3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

 

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

 

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.

Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.

Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa

Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar

1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller

2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5. Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

1. ändringar i transportkostnader

2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.

Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.

Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande

händelser m m.

Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras.

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

 

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättnings-arrangemang utan extra kostnad för resenären.

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.

Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna.

Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

 

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

 

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m m

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.

Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m

Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbets-området.

Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genom-förande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

 

9. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

10. Personuppgifter

När du köper en resa lämnar du personuppgifter om dig själv och den eller de personer du köper resa åt. Härjedalingen Buss ansvarar för att behandla personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur Härjedalingen Buss behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter under dataskyddslagstiftningen, i vår integrritetspolicy.

 

Konsumentverket/KO har träffat överenskommelse om ovanstående villkor med följande branschförbund:

Svenska Bussbranschens Riksförbund

Rese- och Turistindustrin i Sverige, RTS

Föreningen Svenska Bilresearrangörer

Nätverket Svensk Turism (utom punkten om antal tillgängliga platser vid annonsering i dagspress).

Hur behandlar Mohlins Bussar AB och Härjedalingen Buss KB dina personuppgifter?

Vi värnar om dig som kund och i vår integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi behandlar om dig som konsument. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I vår integritetspolicy förklarar vi i detalj vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behöver behandla uppgifterna. Vi förklarar även vilken laglig grund vi har att behandla dina uppgifter, hur länge uppgifterna behandlas och vilka rättigheter du har att påverka den behandling av dina personuppgifter som vi utför. Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen.

Nedan följer några exempel på övergripande syften till varför vi behandlar dina personuppgifter.

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att kunna hantera ditt avtal, t.ex. beställning av en resa, boende, evenemang eller annan tjänst.
 • Baserat på ditt samtycke kan vi också behandla viss information gällande dina särskilda reseönskemål relaterat till personliga preferenser och hälsa. Syftet är att säkerställa så du kan genomföra resan och att du inte serveras mat eller tilldelas ett boende som inte passar dig.
 • Om du samtyckt eller om du gjort en beställning och inte tackat nej till det, kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att skicka dig t.ex. restips, rekommendationer och nyhetsbrev.
  Du kan alltid tacka nej till sådan marknadsföring och information.


Det är viktigt att du läser och förstår denna information och vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Enligt gällande dataskyddsförordning har du ett flertal rättigheter, dessa rättigheter beskrivs i vår Integritetspolicy. I policyn hittar du även detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Har du frågor om dataskydd och integritet är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post

 

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring ("Integritetspolicy") beskriver hur Mohlins Bussar AB, org.nr 556567-0048 och Härjedalingen Buss KB org.nr 916591-0242 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden, bokningar och övrig kontakt med Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för bokning av evenemang.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1.3 Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB är personuppgiftsansvarig för Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

2.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor och tjänster samt evenemang eller kontakta oss för service och information, måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

2.2 Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB webbplats, när du kontaktar Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB kundservice, besöker Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB webbplats eller deltar i ett event som Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB anordnar. Informationen som samlas in om dig i samband vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB och för att Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

2.3 Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB samlar in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av bokningar. Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB samlar även in uppgifter om dig under tiden du är registrerad inom ramen för dig som kund, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KBs webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB behandlar även uppgifter som Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB från tid till annan ges tillgång till genom ditt agerande på Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB plattformar.

2.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

 

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

3.1 För dig som är kund till Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB.
De personuppgifter Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB samlar in och behandlar om dig som är kund är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • Uppgifter om dina inköp
 • IP-adress och information om din användning av Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB webbplatser
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till.

4. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

4.1 För dig som är kund till Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB.
Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål.
Huvudsakligen behandlar Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Lämna information och rikta marknadsföring per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KBs och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.


Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.


5. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

5.1 Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

5.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra bokningar, köp samt för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som kund, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

5.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

5.4 I vissa fall kan Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6. Profilering

6.1 Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är kund. Om du är kund analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, vilka av våra event du anmält dig till samt uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på och resor du vill uppleva.

6.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB kundtjänst eller genom att kontakta info@mohlinsbussar.se alternativt info@harjedalingen.se .
När Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB har mottagit din anmälan kommer Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.


7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

7.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KBs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.


8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

8.1 Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

8.2 Tredje part som Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB och Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB s samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KBs avtal med dig som kund.
Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

8.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

8.4 Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

8.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.


9. Ändring av integritetspolicy

9.1 Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB.


10. Skyddet av dina personuppgifter

10.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.


11. Dina rättigheter

11.1 Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

11.2 Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

11.3 Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 11.2). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

11.4 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

11.5 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@mohlinsbussar.se info@harjedalingen.se När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för marknadsföringsändamål.

11.6 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

Post- och besöksadress:
Noremon 22 B
827 30 Ljusdal
Växelnummer: +46 651 10 000

www.mohlinsbussar.se  E-post: info@mohlinsbussar.se

www.harjedalingen.se   E-post: info@harjedalingen.se